GKLUB.PL

Oficjalna strona stowarzyszenia Mercedes Off Road Club

Statut Stowarzyszenia M-ORC

Statut

Stowarzyszenia pod nazwą Mercedes Off Road Club „M-ORC”

 

Rozdział 1

Nazwa, teren, działania, siedziba.

§ 1.

Stowarzyszenie pod nazwą Mercedes Off Road Club „M-ORC” w skrócie „M-ORC” jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawną.

§ 2.

Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.

§ 4.

Stowarzyszenie ma prawo do używania znaku graficznego według wzoru zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Członków.

§ 5.

Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji i instytucji krajowych i międzynarodowych o podobnym charakterze działalności.

 

Rozdział 2

Charakter i cele działalności.

§ 6.

Stowarzyszenie jest organizacją kultury fizycznej, skupiająca posiadaczy i miłośników samochodów terenowych marki Mercedes.

§ 7.

I. Do celów działalności Stowarzyszenia należy:

1/ popularyzacja sportów samochodowych,

2/ popularyzacja hasła „rekreacja fizyczna z samochodem terenowym”,

3/ propagowanie idei poszanowania i ochrony przyrody,

4/ propagowanie kultury jazdy i doskonalenie jazdy w terenie.

II. Wymienione w ust. I powyżej cele Stowarzyszenie realizuje w następujący sposób:

1/ popularyzacja tematyki związanej z samochodami terenowymi,

2/ organizowanie zlotów towarzyskich dla posiadaczy samochodów terenowych,

3/ organizowanie wyjazdów turystyczno - krajoznawczych,

4/ organizowanie wyczynowych, amatorskich rajdów samochodów terenowych,

5/ organizowanie różnorodnych plenerowych wyjazdów.

 

Rozdział 3

Członkowie Stowarzyszenia i zasady ich przyjmowania.

§ 8.

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

- członków zwyczajnych,

- członków wspierających,

- członków honorowych.

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba deklarująca chęć działalności na rzecz Stowarzyszenia, która uczestniczyła w minimum trzech większych imprezach klubowych (jako uczestnik lub współorganizator) oraz została wprowadzona przez dwóch innych członków Stowarzyszenia. Uchwałę o przyjęciu do grona członków podejmuje Zarząd większością 3/5 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W poczet członków Stowarzyszenia mogą być przyjmowani również cudzoziemcy, nie mający stałego miejsca zamieszkania w Polsce.

3. Członkiem wspierającym może być każda osoba deklarująca chęć działalności na rzecz Stowarzyszenia. O przyjęciu członka wspierającego decyduje Zarząd w drodze uchwały, podjętej większością 3/5 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

4. Członkiem honorowym może być każda osoba, która nie jest bezpośrednio związana ze Stowarzyszeniem, lecz swoim działaniem przyczynia się do rozwoju działalności statutowej Stowarzyszenia oraz do realizowania jego celów. Godność członka honorowego przyznaje Zarząd w drodze uchwały, podjętej większością 3/5 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

 

Rozdział 4

Prawa i obowiązki członków.

§ 9.

Prawa członków.

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:

- udziału w życiu i działalności Stowarzyszenia zgodnie z jego statutem,

- używania godła Stowarzyszenia,

- czynnego i biernego prawa wyborczego.

2. Członkowie honorowi i członkowie wspierający mają prawo do:

- udziału w życiu i działalności Stowarzyszenia zgodnie z jego statutem,

- używania godła Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi i członkowie wspierający nie są zobowiązani do płacenia składek członkowskich.

§ 10.

Obowiązki członków.

Do obowiązków członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia należy:

- postępowanie zgodne ze Statutem i uchwałami władz Stowarzyszenia,

- terminowe wpłacanie składek członkowskich,

- koleżeńska pomoc innym członkom Stowarzyszenia,

- przestrzeganie zasad ochrony przyrody,

- przestrzeganie ogólnych zasad kultury,

- przestrzeganie koleżeńskiej zasady fair - play.

 

Rozdział 5

Wystąpienia ze Stowarzyszenia.

§ 11.

Wystąpienie ze Stowarzyszenia może nastąpić na skutek dobrowolnej decyzji osoby zainteresowanej.

§ 12.

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu, podjętej większością 3/5 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, z powodu nie płacenia składek.

§ 13.

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu, podjętej większością 3/5 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, z powodu nie przestrzegania Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 14.

Od skreślenia z listy członków Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków, w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania uchwały Zarządu.

 

Rozdział 6

Władze Stowarzyszenia.

§ 15.

Władzami Stowarzyszenia są:

1/ Walne Zgromadzenie Członków,

2/ Zarząd,

3/ Komisja Rewizyjna.

§ 16.

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.

§ 17.

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków, które może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest raz do roku w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku poprzedniego.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwoływane na podstawie uchwały Zarządu, podjętej przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.

4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków, Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia członków nie później niż na dwa tygodnie przed terminem.

§ 18.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

- uchwalanie zmian w Statucie,

- rozwiązanie Stowarzyszenia,

- uchwalanie kierunków działania Stowarzyszenia,

- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia,

- udzielanie absolutorium członkom Zarządowi i Komisji Rewizyjnej,

- ustalanie wysokości składek członkowskich,

- wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

- rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia,

- podejmowanie innych uchwał w sprawach zgłaszanych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną.

2. Zmiana Statutu, odwołanie Prezesa i innych członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

3. Każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje jeden głos.

§19.

Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 5 członków, w tym z Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika. O ilości członków Zarządu decyduje Walne Zgromadzenie Członków.

§ 20.

W razie potrzeby Zarząd może uzupełnić swój skład dobierając osoby z grona członków Stowarzyszenia, jednak liczba tych osób nie może przekraczać 1/3 składu członków z wyboru.

§ 21.

Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania chyba, że niniejszy Statut stanowi co innego.

§ 22.

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

- reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu,

- wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

- składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia na Walnym Zgromadzeniu Członków,

- rozpatrywanie wszelkich spraw, skarg i wniosków,

- ustalanie terminów i regulaminów imprez organizowanych przez Stowarzyszenie,

- podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,

- powoływanie i przygotowanie Walnych Zgromadzeń Członków.

§ 23.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak, niż raz na kwartał.

§ 24.

Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy Prezesa lub Wiceprezesa Stowarzyszenia, działających łącznie z innym członkiem Zarządu.

§ 25.

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków.

§ 26.

Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym po wyborze zebraniu, wybierając Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

§ 27.

Uchwały Komisji Rewizyjnej są ważne, jeżeli zostały podjęte przy obecności co najmniej 2 jej członków, w tym Przewodniczącego.

§ 28.

Do obowiązków komisji Rewizyjnej należy:

- przeprowadzenie przynajmniej raz do roku, kontroli działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, gospodarności i rzetelności oraz zgodności ze Statutem,

- kontrolowanie Zarządu Stowarzyszenia,

- składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdania ze swojej działalności,

- wnioskowanie w sprawie absolutorium dla członków Zarządu.

 

Rozdział 7

Majątek i fundusze Stowarzyszenia.

§ 29.

Na majątek Stowarzyszenia składają się ruchomości, nieruchomości i fundusze.

§ 30.

Na fundusze składają się składki członkowskie, darowizny, dotacje i zapisy.

 

Rozdział 8

Rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 31.

Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, jednocześnie Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

§ 32.

Walne Zgromadzenie Członków powołuje likwidatora, który sporządza sprawozdanie z zakończenia działalności Stowarzyszenia oraz składa wniosek o rozwiązanie Stowarzyszenia do właściwego Sądu.